Vyplněním jakéhokoliv dotazníku, či formuláře uděluji souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které poskytuji, právnické osobě L2Y s.r.o., se sídlem Mikulčice 446, 69619, IČO 02739453, DIČ CZ02739453. Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou.

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. Souhlasím s tím, že právnická osoba L2Y s.r.o. má právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů klienta může právnická osoba L2Y s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze právnické osoby L2Y s.r.o., které si poté ponechají pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.